Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Wymagania na egzamin licencjacki 2020/2021 dla Matematyki

Zagadnienia na egzamin licencjacki na kierunku Matematyka


Analiza matematyczna

 • Granica ciągu liczbowego. Ciągi zbieżne. Twierdzenie Bolzano-Weierstrassa.
 • Definicja zbieżności szeregu liczbowego. (Suma szeregu, n-ta suma częściowa, n-ta reszta.)
 • Kryteria zbieżności szeregów.
 • Szeregi potęgowe. Promień zbieżności, przedział zbieżności.
 • Definicje Heinego i Cauchy’ego granicy funkcji w punkcie i ich równoważność (w różnych przypadkach – skończonych i nieskończonych).
 • Definicje Heinego i Cauchy’ego ciągłości funkcji w punkcie i ich równoważność.
 • Własności funkcji ciągłych określonych na przedziale.
 • Zbieżność punktowa a zbieżność jednostajna ciągów funkcyjnych.
 • Twierdzenie o ciągłości granicy jednostajnie zbieżnego ciągu funkcji ciągłych.
 • Szeregi funkcyjne. Kryterium Weierstrassa zbieżności jednostajnej szeregu funkcyjnego.
 • Pochodna funkcji w punkcie. Różniczkowalność a ciągłość.
 • Pochodna sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji różniczkowalnych. Pochodna złożenia, pochodna funkcji odwrotnej.
 • Twierdzenia Rolle’a, Lagrange’a i Cauchy’ego.
 • Reguła de l’Hospitala.
 • Twierdzenie Taylora.
 • Szereg Taylora, szereg Maclaurina. Funkcje rozwijalne w szereg potęgowy.
 • Konstrukcja całki Riemanna.
 • Całkowalność funkcji ciągłych. Twierdzenie Riemanna.
 • Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego.
 • Zwartość. Zbiory zwarte w przestrzeniach euklidesowych.
 • Własności funkcji ciągłych określonych na zbiorach zwartych.
 • Pochodna funkcji wielu zmiennych w punkcie. Pochodna a ciągłość funkcji.
 • Pochodne cząstkowe. Związek między pochodną a pochodnymi cząstkowymi.
 • Odwzorowania klasy C^1. Dyfeomorfizmy.
 • Twierdzenie o lokalnym odwracaniu odwzorowań.
 • Twierdzenie o funkcji uwikłanej.
 • Pochodne cząstkowe wyższych rzędów. Twierdzenie Schwarza o symetrii różniczki drugiego rzędu.
 • Warunki konieczne i dostateczne na istnienie ekstremum lokalnego w punkcie.
 • Twierdzenie Fubiniego.
 • Twierdzenie o zamianie zmiennych dla funkcji wielu zmiennych.

Wstęp do matematyki

 • Prawa de Morgana dla rachunku zdań i kwantyfikatorów.
 • Relacje, dziedzina, przeciwdziedzina, funkcja jako relacja, funkcja odwrotna.
 • Funkcja z X do Y, injekcje, surjekcje, bijekcje, funkcja odwrotna, składanie funkcji.
 • Obrazy i przeciwobrazy zbioru przez funkcje. Własności.
 • Relacja równoważności. Zasada abstrakcji.
 • Zbiory częściowo, liniowo i dobrze uporządkowane. Elementy wyróżnione.
 • Twierdzenie Cantora-Bernsteina i jego zastosowania.
 • Twierdzenie Cantora o mocy rodziny wszystkich podzbiorów danego zbioru.
 • Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne. Dowód nieprzeliczalności zbioru liczb rzeczywistych.

Algebra liniowa z geometrią

 • Ciało liczb zespolonych.
 • Baza przestrzeni liniowej.
 • Wymiar przestrzeni liniowej.
 • Związek między wymiarami jądra i obrazu homomorfizmu przestrzeni liniowej.
 • Macierz homomorfizmu liniowego.
 • Rząd macierzy.
 • Twierdzenie Kroneckera-Capelli’ego.
 • Wyznacznik macierzy i jego własności.
 • Twierdzenie Cramera.
 • Wektory własne. Wielomian charakterystyczny.
 • Iloczyn skalarny
 • Długość wektora i kąt między wektorami
 • Przestrzeń euklidesowa.
 • Bazy ortogonalne.
 • Kryterium Sylwestera.

Algebra

 • Definicja grupy.
 • Definicja pierścienia.
 • Definicja ciała.
 • Pierścień wielomianów.
 • Ideał pierścienia, a jądro homomorfizmu pierścieni.
 • Różnica pomiędzy pierścieniem a ciałem.
 • Pierwiastek wielomianu.
 • Podgrupa normalna grupy.
 • Indeks podgrupy grupy skończonej. Twierdzenie Lagrange’a.
 • Grupa prosta.
 • Grupa permutacji i jej rząd.
 • Permutacja jako iloczyn transpozycji.
 • Grupa cykliczna.
 • Ideały pierwsze i maksymalne.

Rachunek prawdopodobieństwa

 • Przestrzeń probabilistyczna.
 • Prawdopodobieństwo warunkowe, wzór Bayesa i wzór na prawdopodobieństwo całkowite.
 • Schemat Bernoulliego i rozkład dwumianowy.
 • Rozkład normalny i reguła 3 sigm.
 • Zmienna losowa, dystrybuanta i rodzaje rozkładów prawdopodobieństwa.
 • Wartość oczekiwana, wariancja i nierówność Czebyszewa.
 • Niezależność zdarzeń i zmiennych losowych.
 • Prawo wielkich liczb. 
 • Centralne twierdzenie graniczne.

Statystyka I

 • Przestrzeń statystyczna.
 • Rozkład i dystrybuanta empiryczna próby losowej.
 • Zasadnicze twierdzenie statystyki.
 • Średnia i wariancja empiryczna próby losowej.
 • Mediana i kwartyle próby losowej.
 • Rozkład chi-kwadrat i t-Studenta.
 • Weryfikacja hipotez statystycznych dotyczących wartości oczekiwanej w rozkładzie normalnym.
 • Weryfikacja hipotez statystycznych dotyczących wariancji w rozkładzie normalnym.

Równania różniczkowe

 • Równanie liniowe pierwszego rzędu.
 • Równanie o zmiennych rozdzielonych.
 • Lemat Gronwalla.
 • Twierdzenie Picarda.
 • Macierz Wrońskiego dla równania liniowego n-tego rzędu. Wzór Liouville’a.
 • Konstrukcja układu fundamentalnego rozwiązań dla równania liniowego n-tego rzędu o stałych współczynnikach.
 • Macierz fundamentalna dla liniowego układu równań. Metoda uzmienniania stałych.