O projekcie

Projekt "PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni) i jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 roku.

Cele projektu

Celem głównym projektu "PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling" jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki (WMFI) w ramach współpracy z Partnerem Belgijskim (Uniwersytet w Gandawie).

Zadania w projekcie

  1. Opracowanie z Partnerem Belgijskim Modelu studiów doktoranckich
  2. Uruchomienie interdyscyplinarnych studiów dotoranckich z modelowania matematycznego prowadzonych w całości w języku angielskim: Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling (ISDMM)
  3. Uatrakcyjnienie kształcenia na IDSMM
  4. Rozwój kadry akademickiej WMFI

Beneficjenci projektu

  1. Doktoranci studiów doktoranckich IDSMM.
  2. Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Plakat informacyjny

2014/07/23