REGULAMIN KONKURSU

Regulamin

Regulamin konkursu na jednokadrowy komiks
 
§ 1. Organizator i cele konkursu
1. Organizatorem konkursu na jednokadrowy komiks, który w dalszej części regulaminu jest określany „Konkursem”, jest Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, którego siedziba mieści się przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest prowadzony w ramach wydarzenia 2015 – Rok Matematyki na Pomorzu.
3. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców województwa pomorskiego.
4. Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki oraz poszerzanie wiedzy z zakresu jej historii.
 
§ 2. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec województwa pomorskiego, który nadeśle co najmniej jedną pracę.
2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują niniejszy regulamin.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z Konkursem  zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr.133 pozycja 883).
 
§ 3. Zasady Konkursu
1. Konkurs polega na przerobieniu obrazka (zdjęcia lub portretu) przedstawiającego sławnego matematyka na pojedynczy kadr z komiksu,  poprzez dodanie wypowiedzi postaci występującej na obrazku (w tzw. dymku).
2. Można przerabiać wyłącznie obrazki dostępne na stronie internetowej Konkursu.
3.  Stworzone prace nie mogą być obraźliwe ani wulgarne.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolną liczbę prac.
6. Gotowe prace należy przesłać pocztą elektroniczną, w formacie JPEG lub TIFF, na adres e-mail: ugkonkurs2015@gmail.com, w temacie listu wpisując "Konkurs”. E-mail powinien zawierać poniższe dane:
  • Tytuł pracy
  • Imię i nazwisko autora
  • Rok urodzenia autora
  • Kontakt (adres e-mail, telefon, adres pocztowy).
7. Wybrane przez organizatorów prace będą prezentowane na stronie Konkursu.
 
§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody
1. Termin nadsyłania prac upływa 15 czerwca 2015 r.
2. Organizatorzy konkursu powołają komisję konkursową, która oceni nadesłane prace oraz wyłoni laureatów. Komisja nie będzie wysyłała uzasadnień werdyktu.
3. Wyniki pojawią się na stronie internetowej https://mat.ug.edu.pl/rm2015/ dnia 17 czerwca 2015.
4. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 20. czerwca 2015 roku w Audytorium nr 2 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w godz. 11:00-11:30
5. Laureaci Konkursu otrzymują  nagrody rzeczowe.
 
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
3. Zmiany, o których mowa w p. 2, będą podawane na stronie internetowej Konkursu.
2015/06/17