Regulamin konkursu „Origami modułowe”

§ 1. Organizator i cele konkursu

 1. Organizatorem konkursu „Origami modułowe”, który w dalszej części regulaminu jest określany „Konkursem”, jest Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, którego siedziba mieści się przy ul. Wita Stwosza 57 w Gdańsku, zwany dalej „Organizatorem”. Konkurs jest prowadzony w ramach wydarzenia 2015 – Rok Matematyki na Pomorzu.
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich szkół z województwa pomorskiego.
 3. Celem Konkursu jest rozwijanie wyobraźni geometrycznej, poszerzanie wiedzy z zakresu geometrii i geometrii przestrzennej, kształtowanie oraz pogłębianie zamiłowania do sztuki origami.
 4. Integralną częścią Konkursu jest wystawa zakwalifikowanych do finału prac oraz licytacja prac.
 5. Środki pozyskane w ramach licytacji zostaną przekazane na rzecz Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 30 przy Podmiocie Leczniczym "Copernicus" Sp.z o.o, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1/6.

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy biorą udział w Konkursie w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne.
 2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują niniejszy regulamin.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z Konkursem oraz późniejszą publikacją prac zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr.133 pozycja 883).
 4. W konkursie mogą startować uczestnicy indywidualni, którzy w podanym terminie dokonają rejestracji. Szczegóły dotyczące sposobu rejestracji zostaną podane na stronie ug.edu.pl/rm2015 w zakładce Konkursu.

§ 3. Zasady Konkursu

 1. Uczniowie samodzielne wykonują a następnie dostarczają na adres organizatora Konkursu prace wykonane w technice origami modułowego.
 2. Wykonany model ma przedstawiać wielościan. Uczestnik dołącza do modelu diagram pojedynczego modułu.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Uczestnicy dostarczają prace na własny koszt.
 5. Dostarczenie pracy oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przeniesienie wszelkich praw własności na wszystkich polach eksploatacji na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego.
 6. Jeden Uczestnik Konkursu może dostarczyć co najwyżej dwie prace. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, która zawiera: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, nazwę kategorii wiekowej, liczbę modułów wykorzystanych do stworzenia modelu oraz informację o przybliżonym czasie poświęconym na wykonanie pracy.
 7. Zgłoszone prace nie mogą być klejone, zszywane, przycinane, poza ewentualnym przygotowaniem kartki, która stanowi podstawę do wykonania modułu, ozdabiane rysunkami, naklejkami itd.
 8. Wybrane przez organizatorów prace będą prezentowane na stronie Konkursu.
 9. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac.
 10. Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu zostanie podany na stronie ug.edu.pl/rm2015 w zakładce Konkursu.

§ 4. Zasady oceniania prac oraz nagrody

 1. Wśród nadesłanych prac Jury wyłoni finalistów Konkursu, maksymalnie po 10 osób w każdej z trzech kategorii wiekowych.
 2. W skład Jury wchodzą: jeden pracownik Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 30 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1/6 przy Podmiocie Leczniczym "Copernicus" Sp.z o.o, dwóch studentów matematyki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz jeden pracownik Instytutu Matematyki UG.
 3. Przy ocenianiu prac Jury bierze pod uwagę zgodność z regułami origami, stopień trudności i nakład pracy konieczny do wykonania modelu, oryginalność pomysłu, estetykę wykonania, dobór kolorystyki oraz rodzaju użytego papieru.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w listopadzie 2015.
 5. O wyniku oceny Jury uczestnicy zostaną poinformowani pocztą.
 6. Prace nagrodzone w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną zaprezentowane w formie wystawy zorganizowanej w Instytucie Matematyki UG.
 7. Finału konkursu w formie licytacji prac odbędzie się w czasie Konferencji podsumowującej wydarzenie 2015 – Rok Matematyki na Pomorzu.
 8. Wszyscy finaliści Konkursu otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 3. Zmiany, o których mowa w p. 2, będą podawane na stronie internetowej Konkursu.

Inne artykuły związane z hasłami: #origami  #konkursy 
2015/09/10