Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Specjalność „Matematyka Ekonomiczna”

Specjalność „Matematyka Ekonomiczna”

Narzędzia matematyczne są niezmiernie ważne w naukach ekonomicznych oraz w różnych aspektach branży finansowej. Dlatego opracowaliśmy nowy program nauczania dopasowany do aktualnych potrzeb rynku pracy. Przewiduje on wykształcenie specjalistów wysokiej klasy, znakomicie znających i stosujących zaawansowane narzędzia analityczne (zarówno matematyczne, statystyczne jak i ekonometryczne) i to w oparciu o najnowsze technologie informatyczne.

Czym zajmuje się matematyk ekonomiczny

Matematyka ekonomiczna to połączenie ekonomii, matematyki stosowanej i informatyki. Jest to młoda, interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, zrodzona ze współczesnych potrzeb świata biznesu. Matematycy ekonomiczni stanowią trzon działów analitycznych i decyzyjnych większości korporacji, instytucji finansowych, banków, instytucji rządowych, giełd papierów wartościowych, firm konsultingowych, urzędów statystycznych itp. Odpowiadają za zbieranie i przetwarzanie danych płynących z rynku, przeprowadzanie analiz biznesowych, wyciągnie wniosków i prognozowanie, budowanie nowych strategii i testowanie ich rentowności. Marzysz o karierze analityka, doradcy, menadżera, stratega, dyrektora, prezesa? Jeśli tak, to studia na specjalności Matematyka Ekonomiczna są właśnie dla Ciebie!

Główne założenia naszego programu

 • nowoczesność i dopasowanie programu do aktualnych wymogów rynku pracy,
 • udział przedstawicieli biznesu w tworzeniu i prowadzeniu studiów,
 • fachowa, dobrze przygotowana kadra matematyków, ekonomistów i informatyków, gwarantująca wysoką jakość prowadzonych zajęć,
 • maksymalne wykorzystanie możliwości nowoczesnych technologii informatycznych,
 • duża liczba godzin języków obcych,
 • pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego w czasie studiów (praktyki), oraz pracy po zakończeniu studiów,
 • współpraca z zagranicznymi ośrodkami akademickim – wymiany studenckie.

Oprócz nauki realizować się można również w wielu innych dziedzinach życia akademickiego: w prężnie działających kołach naukowych, podczas organizacji licznych imprez popularyzujących naukę, konkursów dla uczniów i studentów. Przekonaj się, że doświadczenie zdobyte w ten sposób będzie procentować w wielu sytuacjach zawodowych czy społecznych w przyszłości.

Przedmioty obowiązkowe dla tej specjalności obejmują:

 • Wstęp do matematyki
 • Algebra liniowa i jej zastosowania
 • Analiza matematyczna i jej zastosowania
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Statystyka
 • Algebra
 • Geometria z topologią
 • Równania różniczkowe i ich zastosowania
 • Makroekonomia
 • Mikroekonomia
 • Ekonometria
 • Ekonomia matematyczna I
 • Matematyka finansowa
 • Podstawy informatyki

Mathematics offers plenty of tools that may be used in different aspects of economy. Our teaching course follows this observation and tries to meet different expectations of the labour market. The teaching goal is to educate high-class specialists that are skilled in advanced analytical tools (mathematical, statistical and econometric) with a strong support of modern computer technologies.

What can graduating „mathematical economist” do?

Mathematical economy is the area where economy, applied mathematics and computer science meet. It is relatively fresh, interdisciplinary area of science, inspired by the expectations of business and financial markets. Mathematical economists are getting high positions in financial analysis and operating divisions of multiple companies, financial institutions, banks, government agencies, stock market operators, consulting companies, statistical offices etc. They are responsible for collecting and processing market data, performing business analysis, drawing conclusions and forecasting, building and testing new strategies. If this career path is one of your dreams, then you should join the community of the Mathematical economy specialization.

The main assumptions of our program:

 • it must be modern and it should follow the requirements of the labour market,
 • the surrounding business community influences the formation of the teaching program and supplies different opportunities offered to students,
 • professional staff of mathematicians, economists and IT specialists guarantees very high quality of all classes,
 • strong support of modern computer technologies,
 • foreign languages,
 • we support the first steps in professional career and help in getting professional experience – during (practices) and after the studies,
 • cooperation with foreign academic centres – student exchanges.

Apart from learning there are many areas of academic life where students may participate: in the scientific student groups, organizing different events presenting popular mathematics and competitions for students and pupils. This is a great chance to get the experience that will appear to be very useful in future professional career.
Mandatory lectures:

 • Introduction to mathematics,
 • Linear algebra and applications,
 • Mathematical analysis and applications,
 • Probability,
 • Statistics,
 • Algebra,
 • Geometry and topology,
 • Differential equations and applications,
 • Macroeconomy,
 • Microeconomy,
 • Econometrics,
 • Mathematical economy I,
 • Financial mathematics,
 • Basic computer science