Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Specjalność „Matematyka Nauczycielska”

Specjalność „Matematyka Nauczycielska”

Na studiach licencjackich można zdobyć wstępne przygotowanie do nauczania matematyki w szkole podstawowej. Zadbaliśmy o to, aby nasi absolwenci mieli możliwie atrakcyjne kwalifikacje, przygotowując ich nie tylko do zawodu nauczyciela matematyki, ale również do nauczania informatyki. Jest to ważny atut na rynku pracy.

Studenci specjalności nauczycielskiej zdobywają taką wiedzę w zakresie podstawowych przedmiotów matematycznych i technologii informatycznych, jak studenci specjalności nienauczycielskiej. Zatem wybranie specjalności nauczycielskiej nie zamyka im drogi do matematycznych studiów magisterskich innych niż nauczycielskie. Natomiast około 1/3 zajęć na specjalności nauczycielskiej to przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, dydaktyczne oraz  praktyki w szkole podstawowej.

Nasze studia warto polecić ze względu na organizację praktyk. Studenci najpierw odbywają praktyki w małych grupach pod opieką pracownika uczelni, z którym starannie przygotowują swoje pierwsze lekcje. Po zaliczeniu praktyki w małej grupie student odbywa też indywidualną praktykę w wybranej przez siebie szkole. Studenci twierdzą, że bardzo im odpowiada taka organizacja praktyk: zmniejsza istotnie stres związany z pierwszym stanięciem przed uczniami w roli nauczyciela.

Na każdym etapie studiów jest okazja, by włączyć się nieobowiązkowo w wiele innych działań na naszym Wydziale. Można zaangażować się w różne projekty edukacyjne, pilotowane przez pracowników Instytutu Matematyki, w ramach których można zajęcia dla dzieci i młodzieży zaprojektować, prowadzić czy całkowicie samodzielnie zorganizować. Można zdobyć doświadczenie pracy przy  imprezach masowych (takich jak Bałtycki Festiwal Nauki), organizacji konkursów matematycznych lub próbnej matury.

Staramy się, by podczas studiów nie pomijać nowoczesnych technologii – praca z komputerem i tablicą multimedialną staje się bowiem standardem. Nawet jeśli czujesz pewne obawy przed zaawansowanymi technologiami, to nasze studia pomogą Ci te obawy przezwyciężyć. Wiele z naszych przedmiotów wymaga pracy z komputerem. Nauczysz się też korzystać z komputera podczas prowadzenia lekcji w szkole.

Przedmioty obowiązkowe dla specjalności „Matematyka Nauczycielska” to:

 • Wstęp do matematyki
 • Algebra liniowa z geometrią, Algebra
 • Analiza matematyczna I
 • Topologia I
 • Wstęp do teorii miary
 • Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka i probabilistyka dla nauczycieli
 • Równania różniczkowe
 • Modelowanie w matematyce szkolnej
 • Oprogramowanie matematyczne
 • Technologia informacyjna, Programy edukacyjne
 • Podstawy programowania, Algorytmy i struktury danych
 • Bazy danych
 • Dydaktyka matematyki w szkole podstawowej, Praktyka nauczania matematyki w szkole podstawowej
 • Blok zajęć przygotowania psychologicznego i pedagogicznego

During the bachelor studies one can get the right to teach mathematics in the primary school. The studying course is designed so our students can gain knowledge and skills necessary to work as a teacher – not only in the field of mathematics but computer science as well. This is very important advantage over the competitors in the labour market.

Our students of „Mathematical Education” specialization acquire basic mathematical knowledge (in the university level of course) and skills in the information technologies as students of other specializations. So studying „Mathematical Education” does not close the door to some other specializations in the Master’s Degree level. On the other hand about 1/3 of classes is related to special courses in psychology and pedagogics, mathematical education and practical lessons in school.

We would like to stress the practical side of this specialization. Initially students are practising in small groups under the supervision of a tutor (from the Institute of Mathematics). They are preparing their first lessons carefully guided by their tutor, so the first contact with the real class of real pupils is arranged with as little stress as it is possible. When practical lessons in small groups are completed students start practising in the school of their choice. This is the contact with their pupils much more closer to the conditions of the real life.

When studying mathematics, no matter what specialization and level, students can voluntary participate in many activities performed in our Faculty. One can work in numerous educational projects supported by Institute of Mathematics staff, where one can teach kids on a popular level – but very often students come with fantastic ideas of their own and prepare entire show by themselves. You can get a lot of experience in preparation of high-scale events like annual Baltic Science Festival, different scientific competitions and conferences. This experience is priceless in the future professional career.

We always remember to keep pace with present computer technologies – computer and multimedia board are standard nowadays in majority of schools. And even if you feel a little bit afraid of all this electronic equipment, we will help you to overcome your fear. You will find out how to help yourself – and your pupils – with different software tools and take advantage of the opportunities supplied by the World Wide Web.

Mandatory lectures:

 • Introduction to mathematics
 • Linear algebra and geometry, Algebra
 • Mathematical analysis I
 • Topology I
 • Introduction to measure theory
 • Probability theory, Statistics and probability theory for teachers
 • Differential equations
 • Modeling in school mathematics
 • Mathematical software
 • Information technology, Software for mathematics education
 • Differential equations
 • Programming, Algorithms and data structures
 • Databases
 • Didactics of mathematics in primary school, School practice – mathematics in primary school
 • Psychological and pedagogical lectures