Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Specjalność „Matematyka”

Specjalność „Matematyka Ogólna”

Matematyka jest podstawowym językiem nauki i dlatego jej znajomość otwiera drzwi do bardzo wielu działań – czy to w nauce, czy w pracy zawodowej. Dla wszystkich tych, którzy matematykę lubią i chcą ją zgłębiać, kierunek ten jest bardzo dobrym punktem początkowym wspaniałej podróży. Można oczywiście iść w stronę matematyki teoretycznej i późniejszej kariery naukowej, można jednak równie dobrze skręcić w stronę licznych zastosowań matematyki. Szczególnie mocno, na kolejnych etapach edukacji, wspieramy matematykę finansową prowadzącą w stronę analizy rynków finansowych oraz ubezpieczeń – należy jednak pamiętać, że matematyk znajdzie swe miejsce w przeróżnych zagadnieniach związanych z informatyką (branża IT to nie tylko programowanie! – o czym, wraz z zaprzyjaźnionymi pracodawcami, przekonujemy naszych studentów).

Podczas naszych studiów staramy się pokazywać różne zastosowania matematyki, jej uniwersalność jako języka nauki służącego do opisu i modelowania świata. Wiele możliwości otwiera tu wykorzystanie przeróżnych technologii informatycznych – oswajamy się z nimi podczas wielu zajęć, dla których uzupełnieniem tradycyjnej formuły audytoryjnej jest często równolegle prowadzone laboratorium komputerowe. Ale bez obaw: nie musisz (choć możesz) być programistą – na pewno jednak zauważysz, że nie trzeba być programistą, by być świadomym użytkownikiem złożonego oprogramowania.

Oprócz nauki realizować się można również w wielu innych dziedzinach życia akademickiego: w prężnie działających kołach naukowych, podczas organizacji licznych imprez popularyzujących naukę, konkursów dla uczniów i studentów. Przekonaj się, że doświadczenie zdobyte w ten sposób będzie procentować w wielu sytuacjach zawodowych czy społecznych w przyszłości.

Przedmioty obowiązkowe dla specjalności „Matematyka Ogólna” to:

 • Wstęp do matematyki
 • Algebra liniowa z geometrią, Algebra
 • Analiza matematyczna I
 • Topologia I
 • Matematyka dyskretna
 • Wstęp do teorii miary
 • Funkcje analityczne I
 • Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka I
 • Równania różniczkowe
 • Oprogramowanie matematyczne
 • Podstawy programowania, Algorytmy i struktury danych
 • Bazy danych

Mathematics is the basic language of science and this is the reason why the knowledge of mathematics opens the doors to many activities – either in science or in other professional fields. For all students who enjoy mathematics and want to explore more and more, this specialization seems to be the best starting point. One can move into the theoretical mathematics and future scientific career, but one can turn into numerous potential applications of mathematics as well. We strongly support financial mathematics leading into financial and insurance markets analysis – but one has to remember that mathematical background works fine also in computer science applications (we try to show – with a little help of our friends from IT companies – that job in the software company not necessarily means programming).

During the studies we try to show numerous applications of mathematics, its universality as the language of science that may be used to describe the world and model different phenomena. The special role of modern IT technologies is stressed – different software applications are used as a natural extension of the regular blackboard classes. But there is no need to worry: you don’t have to (although you can) be a programmer – but you will be able to consciously use the software you know.

Apart from learning there are many areas of academic life where students may participate: in the scientific student groups, organizing different events presenting popular mathematics and competitions for students and pupils. This is a great chance to get the experience that will appear to be very useful in future professional career.

Mandatory lectures:

 • Introduction to mathematics
 • Linear algebra and geometry, Algebra
 • Mathematical analysis I
 • Topology I
 • Discrete mathematics
 • Introduction to measure theory
 • Analytic functions I
 • Probability theory, Statistics I
 • Differential equations
 • Mathematical software
 • Programming, Algorithms and data structures
 • Databases